Saturday, January 13, 2007

Friskt fra fryseboksen

UKS Forum nr. 3 - 4/2006 Tema: Autonomi

En slags spontan avvisning, en spyrefleks, retter seg gjerne mot be- grepet «autonomi». Whitecuben er en fryseboks man kan spille opp mot i endeløse diskusjoner om grader av engasjement, om kunstens muligheter for intervensjon. Bruddet med den institusjonelle auto- nomien er blitt iscenesatt kontinuerlig, ad nauseam, iført samtlige masker: tragiske, heroiske, ironiske, hedonistiske, popkulturelle, marketingsstrategiske, etc. Men om autonomien er et tilbakelagt historisk stadium, et foreldet paradigme, så blir det neppe uaktu-
elt å undersøke hvordan kreative kretsløp kan sikres i forhold til økonomiske.

Nå skal jeg slutte å parafrasere redaktør Halvor Haugens leder i ny- este utgave av UKS Forum, et ganske vidtfavnende nummer som åpner for autonomidiskusjon på mange nivåer: Michael Baers' fine tegneserie streifer inn på en anti-globaliseringsdiskurs hvor utopiske - eller kanskje post-utopiske, what's left - områder som Christiania i København kjemper for å ivareta sine særpreg i forhold til det omlig- gende samfunnets logikk. Annerledeshet tolereres kun som spectac- le, i temaparkens form, som show - ikke i sitt fulle, besværlige, uintegrerbare vesen. Det er vanskelig å tenke seg hva Christiania kan brukes til, alt man ser er et kollapset sosialt eksperiment som trenger konstant ressurskrevende kontroll og overvåkning.

Diskusjonen føres inn i de elektroniske nettverkenes sfærer. Simon Goldin og Jakob Senneby skriver om wiki-siden Flack Attack og muli- ge strategier for autonom aktivitet i cyberspace. Blant mye annet forteller Karl Larsson og Frans Josef Peterson om en flaggermusinva- sjon som resultat av et åpent vindu på Konstfack: «Det är enkelt att läsa hela händelseförloppet symboliskt och att i fladdermössen inte bara se en hetsad grupp individer sökandes värme och skydd, utan också låta dem stå för en odefinierad, orolig närvaro, en 'irrationell' energi som när som helst kan uppstå och rubba en rådande ordning.»

SC, Klassekampen 13. januar 2007

No comments: